Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-I9 infekcijas izplatību izglītības iestādē. 2021./2022.m.g.

 

Pirmklasnieku reģistrācija 2022./2023.mācību gadam!

No 2022.gada 1.februāra vecāki (aizbildņi) tiek aicināti reģistrēt savus bērnus Daugavpils 17.vidusskolas 1.klasē 2022./2023.mācību gadam.

Dokumentus var iesniegt :

- elektroniski, nosūtot iesniegumu un tam pievienotas nepieciešamo dokumentu kopijas (bērna dzimšanas apliecības kopija) uz skolas oficiālo e-pasta adresi: 17school@inbox.lv.

- klātienē no plkst 9.00 līdz 15.00 dzīvās rindas kārtībā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim - Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu) un ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Adrese: Valmieras iela 5.

t. 654 32175.

Domes rīkojums Nr. 1e "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs 2021./2022. mācību gadā"

Pielikums - Nr. 1

Kārtībai, - kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu.

Pielikums - Nr. 2

Kārtībai, - kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu.

 

 

 

 

Par Daugavpils 17. vidusskolu.Video

 

Uzņemšana 10. klasē.

 

 

Par skolu.

Skolā mācās - 580 skolēni

Skolā strādā - 52 pedagoģi, no tiem 36 maģistri, vienam skolotājiem ir doktora grāds, viens skolotājs grāda kandidāts.

Skolā strādā - psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, karjeras konsultants kā arī 23 tehniskie darbinieki, tai skaitā apsardzes dienesta darbinieks.

 

 Daugavpils 17. vidusskolas struktūra

 

 Daugavpils 17. vidusskolas struktūra

 

           

Skolā aprīkoti:

 

Skola aprīkoti:

 

 

Mācību darbs.

 

Skolā piedāvā un īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

 

Skolas tradīcijas

 

Interešu izglītība

 

Skolas dalība projektos un programmās: